Sorø Teltudlejning

Lejebetingelser

 Så længe det lejede materiale befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver skade, der sker på det lejede materiel, hvad enten skaden er hændelig eller forårsages ved simpel eller grov uagtsomhed, eller det forsætligt påføres det lejede* Lejers erstatningspligt er ligeledes gældende ved tyveri af det lejede materiale.

Inden opsætning af det lejede materiel, påhviler det lejer at kontrollere at telt osv. kan være på opstillingspladsen. Lægning af gulv følger terræn, ujævnheder skal lejer selv udbedre inden lægning.


Lejer skal stille med min. 3 mand (til 60 og 72 kvm teltet) og min. 2 mand til de øvrige telte som skal være behjælpelig med teltopførelsen/nedtagningen, aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen, incl. evt. lægning af gulv.  


Såfremt opstillingen af det lejede materiel kræver specielle tilladelser fra offentlige myndigheder, påhviler det lejer at fremskaffe sådanne tilladelser.

Ved udlejning af teltet på 6*12 meter bedes udlejer være opmærksom på beredskabsstyrelsens information under http://www.tumpekraft.dk/User_files/625340b1d5cb709d0d04136df24928f2.pdf

Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Der må ikke bruges tape og lignende på materiellet.

Hvis dette konstateres, vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til udlejers gældende timepris.

Det påhviler lejeren at sørge for at telt eller teltene er forsvarlige sikret i lejeperioden. Barduner/båndstrammer efterspændes efter behov, og der drages omsorg for at teltet er forsvarligt lukket efter brug. I tilfælde af kraftig vind skal teltets sider være lukket til.

I.f.m. regnvejr skal lejer løbende tilse/sørge for at teltdugen tømmes for vand. Sker dette ikke vil teltdugen blive beskadiget og lejer derved bliver erstatningsansvarlig for ødelagt dug mv.

Såfremt der er truffet aftale om, at lejeren skal nedlægge og optage gulvet, skal gulvpladerne efter endt brug stakkes udenfor i samme orden som ved aflæsning af udlejeren.

Gulve skal vaskes og være tørt inden afhentning. Det koster 500,- hvis gulvet ikke er vasket ved afhentning. Service skal ligeledes være vasket rent af lejer. Hvis servicen er fedtet eller ikke ordentlig vasket koster det 15 kr. pr. servicesæt


Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr (kuling, storm ell. orkan), eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. Udlejer er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, eller inden brug af det lejede, rapporterer til udlejer at der er fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som før beskrevet.

Ved afbestilling senere end 30 dage før levering betales 50 % af lejeværdien. Ved afbestilling mellem 30-60 før levering betales 30 % af lejeværdien.

 Ved beskadigelse af de lejede ting er flg. priser:

Plaststole : kr. 150,- pr. stol

Stabelstole m. metalstel : kr.  230,- pr. stol

Lange/runde borde: kr. 900,-

Ørige ting (telte mv.) efter gældende indkøbspriser.

* (Kan en reparation udføres, sker dette på teltudlejnings foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes den ødelagte ting til fuld nyværdi)